top of page

VESTLUNDDAGARNA

Vestlunddagarna arrangeras med anledning av att Gösta Vestlund, en av vår tids stora folkbildare, fyllde 100 år den 15 juni 2013. Han har varit aktiv inom folkbildningen sedan 1930-talet, först som elev, sedan som lärare på ett antal folkhögskolor och som rektor på Tollare folkhögskola. Därefter inspektör för folkhögskolorna och undervisningsråd på Skolöverstyrelsen. Idag, när Gösta fyllt 100, är han fortfarande verksam. Han har utgivit ett antal böcker, däribland: ”Hur vårdar vi vår demokrati” och ”Folkuppfostran, folkupplysning, folkbildning: Det svenska folkets bildningshistoria – en översikt”. 

 

Innehållet i Vestlunddagarna skall främst belysa folkbildningens utvecklingsmöjligheter i det globaliserade mediesamhället. I vår tid när den traditionsbundna folkbildningen och de klassiska folkrörelserna genomgår stora förändringar och ibland möter stora svårigheter att förnya sig för att nå fler och nya deltagare, måste offentlighetens arenor utvecklas både genom nya former och med nytt innehåll för att ställa humanismens och demokratins frågor i centrum även framgent. Vilka möjligheter innebär de sociala mediernas snabba framväxt för folkbildningen? Hur skall folkbildningen även i framtiden bidra till att stärka den demokratiska utvecklingen och ett samhälle med aktiva medborgare? 

 

Folkbildningskonferensen Vestlunddagarna har genomförts varje år sen 2014. När Gösta Vestlund fyllde hundra år 2013 samlades medel in för detta ändamål. Demokratisera demokratin var temat för den första konferensen, den 27-28 mars 2014.

Vestlunddagarna 2021 

Så genomfördes slutligen det sjunde och sista Vestlunddagarna, trots att pandemin inte helt tagit slut. Temat för Vestlunddagarna var Makt och maktlöshet, vilket under det gångna året blivit än mer aktuellt och relevant.
Världen befinner sig i stor omvandling. Detta var aktuellt då, i skrivande stund har frågorna tyvärr aktualiserats än mer, på grund av att Ryssland invaderat Ukraina. Pandemin och klimatkrisen kräver förändringar på alla nivåer i samhället. Samtidigt ifrågasätts och hotas de demokratiska principerna och institutionerna i flera länder.

 

Under 2020 och 2021 har folkliga protester mot olika slag av regimer, både formellt demokratiska och auktoritära, ägt rum på vitt skilda platser i världen. Den gemensamma nämnaren är den riktade misstron mot maktfulla politiska eliter som inte bedöms vilja lyssna till oppositionens krav.
 

Årets Vestlunddagar belyste demokratiska utmaningar genom att ge olika bilder av makt och maktlöshet i ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv.

Frågor kring vad folkbildningens roll är i att finna alternativa vägar för att hantera de konflikter som uppstår när klyftorna mellan grupper ökar och sanningsbegreppet urholkas.


Vestlunddagarna genomfördes på Sigtuna folkhögskola i samarrangemang med Sigtuna Folkhögskola och NBV. Antal deltagare ca 80.


Arbetsgruppen för Vestlunddagarna är Stellan Boozon, Per-Ola Jansson, Eva Önnesjö, Torvald Åkesson, Linus Olofsson, Hans-åke Höber och Anne-Marie Karlsson.

 

Vestlunddagar.jpg
FFFF-loggaRöd4_Rityta_1_kopia.png
bottom of page